Formacja

Formacja

Formacja ma na celu zaszczepianie w członkach Stowarzyszenia głębokiej wdzięczności za dar Bożej Miłości względem nich i osobiste powołanie. Stawia Świętą Rodzinę z Nazaretu jako wzór do kształtowania życia rodzinnego.

Formacja ma na celu zaszczepianie w członkach Stowarzyszenia głębokiej wdzięczności za dar Bożej Miłości względem nich i osobiste powołanie. Stawia Świętą Rodzinę z Nazaretu jako wzór do kształtowania życia rodzinnego. Zmierza do umocnienia członków Stowarzyszenia na drodze wzrastania ku świętości zgodnie z powołaniem wynikającym z chrztu, pobudza do wdzięczności za dar życia w małżeństwie i rodzinie oraz uczy odpowiedzialnego podejmowania obowiązków względem swojej rodziny i Kościoła, rodziny Dzieci Bożych.

Program formacyjny Stowarzyszenia, zatwierdzony przez Zarząd Generalny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, realizowany jest według szczegółowych wytycznych zawartych w Podręczniku dla Dyrektorek SNR.

Obejmuje on następujące etapy:

  1. Etap wstępny o charakterze informacyjno- zapoznawczym;
  2. Formacja wstępna kandydatów;
  3. Formacja stała członków.
  4. Każdy członek Stowarzyszenia jest osobiście odpowiedzialny za aktywny udział w programie formacyjnym Stowarzyszenia.

Formacja odbywa się podczas skupień organizowanych w ciągu roku i sześciodniowych rekolekcji letnich.

Zobowiązania członków

Członkowie SNR:

  • oddają szczególną cześć Świętej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej; odmawiają codziennie w łączności ze Zgromadzeniem modlitwę do Najświętszej Rodziny (Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż… ) za wszystkie rodziny świata;
  • modlą się także za Zgromadzenie i jego misję, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego oraz o powołania kapłańskie i zakonne;
  • uczestniczą czynnie w programie formacyjnym Stowarzyszenia;
  • utrzymują żywy kontakt ze Zgromadzeniem poprzez najbliższą wspólnotę Sióstr nazaretanek lub przez dyrektorkę Stowarzyszenia;
  • wyrażają gotowość pomocy w dziełach apostolskich Zgromadzenia na miarę swoich możliwości i osobistych talentów.

Zobowiązania Zgromadzenia wobec członków SNR

Stowarzyszeni stanowią z nami poszerzoną duchową rodzinę. Zgromadzenie troszczy się o formację członków w duchu Najświętszej Rodziny poprzez organizowanie skupień i rekolekcji. Ogarnia codzienną modlitwą członków Stowarzyszenia, a zmarłych włącza do modlitwy De Profundis (nie imiennie, ale grupowo, jako członków). Członkowie mogą także uczestniczyć z siostrami we wspólnych modlitwach poza skupieniami czy rekolekcjami (Msze Święte, brewiarz, nowenny odprawiane w Zgromadzeniu). Gdzie zachodzi taka możliwość, mogą być zaproszeni do realizacji różnych zadań apostolskich realizowanych przez siostry.

Formacja w Stowarzyszeniu odbywa się podczas skupień organizowanych w różnych domach Zgromadzenia i podczas sześciodniowych rekolekcji letnich.

Obecnie spotkania dla rodzin odbywają się w Częstochowie, Kielcach, Gdyni, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie i Wrocławiu.

Wszystkich, którzy chcą żyć duchem Najświętszej Rodziny, szerzyć wśród siebie i innych Królestwo Bożej Miłości, uczestniczyć w duchowości i misji Sióstr nazaretanek, zapraszamy na nasze spotkania.

Dla wszystkich jasne jest, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłość
II Sobór Watykański