O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Od początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska), doceniała znaczenie i potrzebę współpracy z osobami świeckimi w szerzeniu Królestwa Bożej Miłości.

Od początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska), doceniała znaczenie i potrzebę współpracy z osobami świeckimi w szerzeniu Królestwa Bożej Miłości. Wierzyła, że Duch Święty działa i w sercach ludzi i tylko On zapala w nich pragnienie apostołowania. Dzisiaj my, jako Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, kontynuujemy inicjatywę naszej Założycielki przez prowadzenie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy naszym Zgromadzeniem a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i naszej misji. My, Siostry Nazaretanki dzięki Stowarzyszeniu mamy możliwość pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin, poznania ducha czasu oraz budowania Królestwa Bożego w jedności z osobami świeckimi, a także docierania do nowych środowisk w wypełnianiu nazaretańskiej misji apostolskiej.

Jan Paweł II ogłosił rok 1994 Rokiem Rodziny. Wtedy też rozpoczęły się spotkania dla rodzin: najpierw w Warszawie, a później na terenie całej Polski. W Prowincji Krakowskiej spotkania rozpoczęły się w 2000 r., w Krakowie.

Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny oraz pełnoletnie osoby indywidualne, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia.

Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat. W tym czasie kandydaci uczestniczą w kilku skupieniach i gdy tylko jest to możliwe, choć raz w rekolekcjach letnich. Kandydaci przystępujący do Stowarzyszenia składają następujące przyrzeczenie:

Pragnę zostać członkiem Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, by pogłębiać mój osobisty kontakt z Bogiem; żyć w duchu Najświętszej Rodziny z Nazaretu; przyczyniać się do praktykowania cnót rodzinnych we własnej rodzinie i w innych; służyć bliźnim, gdy nadarzy się sposobność; dawać świadectwo wartościom ewangelicznym oraz szerzyć Królestwo Bożej Miłości gdziekolwiek się znajdę.

Pierwszym celem apostolskim będzie dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Zadaniem członka Stowarzyszenia będzie oddawanie szczególnej czci Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenia nabożeństwa do Niej.

Wyrazem apostolatu jest codzienna modlitwa podejmowana w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w intencjach wszystkich rodzin świata. Członkowie modlą się także za Zgromadzenie i jego misję, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

Apostolat członka Stowarzyszenia może się realizować także poprzez zorganizowane formy uczestnictwa w misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na rzecz szerzenia Królestwa Bożej Miłości na miarę osobistych możliwości i posiadanych talentów.

O ile bardziej życie nasze będzie ukryte i pokorne, o tyle więcej domy nasze będą podobne do domu Najświętszej Rodziny.
Franciszka Siedliska