ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE !!!
2022-04-15

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE !!!

KOCHANI PRZYJACIELE NAZARETU !!! Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną miłością Zbawcy do nas, pragniemy życzyć doświadczenia uczniów idących do Emaus, aby nasze oczy otworzyły się i rozpoznały Zmartwychwstałego Pana, byśmy mogli powiedzieć do Niego: „Zostań z nami Panie”.

Razem z Nim spójrzmy w przyszłość z niezachwianą ufnością w chwalebną moc Zmartwychwstania, przez którą On czyni wszystko nowe. Zjednoczeni z Chrystusem Zmartwychwstałym dostrzeżmy nadzieję, że zwyciężymy, pokonamy wszelkie zagrożenia, wojny, strach i lęk, a w naszych sercach zagoszczą prawdziwy pokój, dobro i miłość. Bądźmy świadkami Jego paschalnej radości głosząc, iż „tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

W tym świętym czasie Wielkanocy prośmy Pana, by okazał także dziś, że miłość jest silniejsza od nienawiści i od śmierci. Prośmy Pana o moc i odwagę, byśmy byli świadkami Zmartwychwstania w dzisiejszym świecie i by nasze świadectwo o Chrystusie było dla świata źródłem nadziei.

 

Z darem modlitwy 

Siostry Nazaretanki